Như tiêu đề e cần xin đề tài quản lý quán cafe + database access. Chức năng cơ bản như gộp bàn,thêm bàn, sửa bàn, xóa bàn....
Em xin cảm ơn và hậu tạ