mình sẽ hướng dẫn các bạn load tin tức từ các trang 24h và vnexpress
demo ảnh trước nè:


Models gồm có:

RSSItem.cs

Mã:
public class RSSItem
  {
    public string title { get; set; }

    public string link { get; set; }

    public string description { get; set; }

    public string pubDate { get; set; }
  }
LoadRRS24h.cs

Mã:
public class LoadRRS24h
  {
    public string title;
    public string link;
    public string language;
    public string description;
    public string copyright;
    public string ttl;
    public string generator;
    public List<RSSItem> items = new List<RSSItem>();

    public LoadRRS24h(string url)
    {
      XmlDocument doc = new XmlDocument();
      doc.Load(url);

      XmlElement channel = doc["rss"]["channel"];
      XmlNodeList items = channel.GetElementsByTagName("item");
      this.title = channel["title"].InnerText;
      this.link = channel["link"].InnerText;
      this.description = channel["description"].InnerText;
      this.language = channel["language"].InnerText;
      this.copyright = channel["copyright"].InnerText;
      this.ttl = channel["ttl"].InnerText;
      this.generator = channel["generator"].InnerText;

      foreach (XmlNode item in items)
      {
        RSSItem rssItem = new RSSItem();
        rssItem.title = item["title"].InnerText;
        rssItem.description = item["description"].InnerText;
        rssItem.link = item["link"].InnerText;
        rssItem.pubDate = item["pubDate"].InnerText;
        this.items.Add(rssItem);
      }
    }
  }
LoadRRSvnexpress.cs

Mã:
public class LoadRRSvnexpress
  {
    public string title;
    public string link;
    public string description;
    public string copyright;
    public string generator;
    public string pubDate;
    public string lastBuildDate;
    public List<RSSItem> items = new List<RSSItem>();

    public LoadRRSvnexpress(string url)
    {
      XmlDocument doc = new XmlDocument();
      doc.Load(url);

      XmlElement channel = doc["rss"]["channel"];
      XmlNodeList items = channel.GetElementsByTagName("item");
      this.title = channel["title"].InnerText;
      this.link = channel["link"].InnerText;
      this.description = channel["description"].InnerText;
      this.copyright = channel["copyright"].InnerText;
      this.generator = channel["generator"].InnerText;
      this.pubDate = channel["pubDate"].InnerText;
      this.lastBuildDate = channel["lastBuildDate"].InnerText;

      foreach (XmlNode item in items)
      {
        RSSItem rssItem = new RSSItem();
        rssItem.title = item["title"].InnerText;
        rssItem.description = item["description"].InnerText;
        rssItem.link = item["link"].InnerText;
        rssItem.pubDate = item["pubDate"].InnerText;
        this.items.Add(rssItem);
      }
    }
  }
web.config

Mã:
<appSettings>
  <add key="webpages:Version" value="1.0.0.0"/>
  <add key="ClientValidationEnabled" value="true"/>
  <add key="UnobtrusiveJavaScriptEnabled" value="true"/>
  <add key="url24h" value="http://www.24h.com.vn/upload/rss/tintuctrongngay.rss" /> //them cai nay de doc thong tin duong dang rss do
  <add key="urlvnexpress" value="http://vnexpress.net/rss/gl/trang-chu.rss" /> //cai nay nua
 </appSettings>
controllser

Mã:
 public ActionResult Index()
    {
      LoadRRS24h rss = new LoadRRS24h(ConfigurationManager.AppSettings["url24h"]);
      ViewBag.title = rss.title;
      ViewBag.description = rss.description;
      ViewBag.language = rss.language;
      ViewBag.link = rss.link;
      ViewBag.data = rss.items;
      //----------------------load trang 24 gio
      LoadRRSvnexpress rss2 = new LoadRRSvnexpress(ConfigurationManager.AppSettings["urlvnexpress"]);
      ViewBag.title2 = rss2.title;
      ViewBag.description2 = rss2.description;
      ViewBag.link2 = rss2.link;
      ViewBag.data2 = rss2.items;
      return View();
    }
Views

Mã:
<body>
    <div>
    <div      <div id="lblTitle"      <div id="lblDescription">@ViewBag.description</div>
      <div id = language>@ViewBag.language</div>
      <div id = link><a href="@ViewBag.link">Chi Tiet</a></div>
      
      @foreach (var item in ViewBag.data)
      {
        <div          @item.title
        </div>
        <div>
          @item.description
        </div>
        <div>
          <a href="@item.link">Chi Tiet</a>
          
          @item.pubDate
          
          
        </div>
      }
    </div>
    @* ----------------------------------*@
    <div      <div      <div>@ViewBag.description2</div>
      <div><a href="@ViewBag.link2">Chi Tiet</a></div>
      
      @foreach (var item in ViewBag.data2)
      {
        <div          @item.title
        </div>
        <div>
          @Html.Raw(item.description)
        </div>
        <div>
          <a href="@item.link">Chi Tiet</a>
          
          @item.pubDate
          
          
        </div>
      }
    </div>
    </div>
  </body>