Nhập vào số N tìm số lớn nhất và số bé nhất trong N số đó
vd: nhập số 10 gồm 10 số: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2
--> max= 9
min =1