Mình vừa rồi cũng tìm mãi mới có cách hướng dẫn ở trên site nước ngoài, này post lại đây để cho bạn nào có cần tìm thì tham khảo ở đây nhé. Mình ko chuyên về asp.net

Code chuyển hướng 301
Mã:
<rewrite>
		 <rules>
			 <rule name="Canonical Host Name" stopProcessing="true"> 
					<match url="(.*)" /> 
					<conditions> 
					<add input="{HTTP_HOST}" negate="true" pattern="^tenmienMoi\.vn$" /> 
					</conditions> 
					<action type="Redirect" url="http://tenmienMoi.vn/{R:1}" redirectType="Permanent" /> 
				</rule> 
		 </rules>
	</rewrite>
Code chỉ định chuyển hướng 1 link bất kỳ
Mã:
<rewrite>
 <rules>
   <rule name="[RULE NAME]" stopProcessing="true">
   <match url="(.*)" />
   <conditions logicalGrouping="MatchAny" trackAllCaptures="false">
    <add input="{HTTP_HOST}{REQUEST_URI}" pattern="domain.comews.aspx" />
    <add input="{HTTP_HOST}{REQUEST_URI}" pattern="www.domain.comews.aspx" />
   </conditions>
   <action type="Redirect" url="http://domain.vn/tin-tuc.html" redirectType="Permanent"/>
   </rule>
 </rules>
</rewrite>
chèn vào web.config