Tôi có chương trình. Khi tôi tìm kiếm theo nội dung thì nó hiển thị nhiều kết quả mà phải sang trang trên GV. Nhưng khi tôi bấm sang trang thì nó lại không hiển thị kết quả mình vừa tìm kiếm
Đây là source của tôi
SQL code
Mã:
USE [iDOC]
GO
/****** Object: UserDefinedFunction [dbo].[fPhanTrangSQL]  Script Date: 06/07/2016 15:47:26 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
ALTER Function [dbo].[fPhanTrangSQL](
@Total int,
@currPage int ,
@PageSize int,
@rowperpage int )
Returns nvarchar(1000)

AS
Begin
	If @currPage=0 Set @currPage=1
	DECLARE @PageNumber int SET @PageNumber=1
DECLARE @i int
SET @i=1
DECLARE @TotalPage int
IF @Total%@rowperpage>0
SET @TotalPage=(@Total/@rowperpage)+1
ELSE
SET @TotalPage=@Total/@rowperpage 
DECLARE @Start int SET @Start=0
DECLARE @SQL nvarchar(4000) SET @SQL=''

If @TotalPage >1
BEGIN
	SET @SQL=@SQL+ N'<div id=''paging''> Trang: '
IF @currPage<=@TotalPage
BEGIN
 	IF @currPage=1
	BEGIN
 		SET @PageNumber=@PageSize
		IF @PageNumber>@TotalPage SET @PageNumber=@TotalPage
		SET @Start=1
	END
	ELSE
	BEGIN
		SET @SQL=@SQL+ N' <a href=''?page=1''> Trang đầu </a> '
		SET @SQL=@SQL+ ' <a href=?page='+ 
			Cast((@currPage-1) AS nvarchar(4))+N'>&laquo;</a> '
 		IF(@TotalPage-@currPage)<@PageSize/2
		  BEGIN
			 SET @Start=(@TotalPage-@PageSize)+1
			 IF @Start<=0 SET @Start=1 
			 SET @PageNumber = @TotalPage
		  END
		ELSE
		BEGIN
			IF (@currPage-(@PageSize/2))=0
			BEGIN
				SET @Start=1
				SET @PageNumber=@currPage+(@PageSize/2)+1
				IF @TotalPage<@PageNumber
					SET @PageNumber=@TotalPage
			END
			ELSE
			  BEGIN
				 SET @Start=@currPage-(@PageSize/2)
				 IF @Start<=0 SET @Start=1 
				 SET @PageNumber=@currPage+(@PageSize/2)
				 IF @TotalPage<@PageNumber
				   SET @PageNumber=@TotalPage
				 ELSE
				 IF @PageNumber <@PageSize 
				   SET @PageNumber=@PageSize
			  END
		END
	 END	
	 
	SET @i=@Start
	WHILE @i<=@PageNumber
	BEGIN
		IF @i=@currPage
			SET @SQL=@SQL+'
			 ['+Cast(Cast(@i AS int) AS nvarchar(4))+']'
		ELSE
			SET @SQL=@SQL+'
			 <a href=''?page='+Cast(@i AS nvarchar(4))+'''>'
				+Cast(@i AS nvarchar(4))+'</a> '
		SET @i=@i+1 
	END
	IF @currPage<@TotalPage
	BEGIN
		SET @SQL=@SQL+ N'
		 <a href=''?page='+Cast((@currPage+1) 
			AS nvarchar(4))+N'''>&raquo;</a> '
		 SET @SQL=@SQL+ N' 
			 <a href=''?page='+cast(@TotalPage AS nvarchar(6))+
			 N'''> Trang cuối </a>'
	End
	Set @SQL=@SQL+'</div>'
 
End
END

Return @SQL
END
Mã:
USE [iDOC]
GO
/****** Object: StoredProcedure [dbo].[spTB_CongVan_Search_UserName_Paging]  Script Date: 06/07/2016 16:01:11 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
ALTER PROC [dbo].[spTB_CongVan_Search_UserName_Paging]
@UserName NVARCHAR(50),
@SoCV NVARCHAR(100),
@Keyword NVARCHAR(200),
@idLoaiCV NVARCHAR(50),
@FromDate NVARCHAR(20),
@ToDate NVARCHAR(20),
@currpage int,
@rowperpage INT,
@Pagesize int
AS
BEGIN
	DECLARE @SQL NVARCHAR(4000),@SQLDK NVARCHAR(1000),@Order nvarchar(300),@form int, @end INT,@Total int
	SET @Order=''
	Set @form=((@currPage - 1)*@rowperpage)+1 
	IF @form IS NULL SET @form=0
	SET @end=@currPage*@rowperpage
	IF @end IS NULL SET @end=0
	SET @SQLDK=''
	SET @SQL='
	BEGIN
		WITH s AS
  (
	SELECT ROW_NUMBER() 
			OVER(ORDER BY TB_CongVan.idCV desc ) As RowNum,TB_CongVan.idCV, TB_CongVan.SoCV, TB_CongVan.idLoaiCV,
	    TB_CongVan.TrichYeu, TB_CongVan.NgayKy, TB_CongVan.NgayNhan,
	    TB_CongVan.NgayDangCV, TB_CongVan.FileToanVan, TB_CongVan.DonViThucHien,
	    TB_CongVan.TrangThai,TB_LoaiCV.TenLoaiCV
	 FROM TB_CongVan INNER JOIN TB_LoaiCV ON TB_CongVan.idLoaiCV = TB_LoaiCV.idLoaiCV WHERE CHARINDEX('''+@UserName+''',TB_CongVan.UserDoc)>0'
	 IF @SoCV<>''
		SET @SQLDK= ' And TB_CongVan.SoCV like N''%'+@SoCV+'%'''
	IF @Keyword<>''
		SET @SQLDK=@SQLDK+ ' and dbo.fChuyenCoDauThanhKhongDau(TB_CongVan.TrichYeu) like N''%'+dbo.fChuyenCoDauThanhKhongDau(@Keyword)+'%'''
	IF @idLoaiCV<>''
		SET @SQLDK=@SQLDK+ ' and TB_CongVan.idLoaiCV like N''%'+@idLoaiCV+'%'''
	IF @FromDate<>''
		SET @SQLDK = @SQLDK + ' and dbo.ChuyenTextSangDateTime(CONVERT(varchar(20), TB_CongVan.NgayDangCV,103)) >= dbo.ChuyenTextSangDateTime(''' + @FromDate + ''')'
	IF @ToDate<>''
		SET @SQLDK = @SQLDK + ' and dbo.ChuyenTextSangDateTime(CONVERT(varchar(20), TB_CongVan.NgayDangCV,103)) <= dbo.ChuyenTextSangDateTime(''' + @ToDate + ''')'
	SET @Order=@Order+'
		 )
		Select * From s 
		Where RowNum Between '+cast(@form AS varchar(10))+' AND '+cast(@end AS varchar(10))+'
  END
  '
  EXEC (@SQL+@SQLDK+@Order)
	--PRINT @SQL+@SQLDK+@Order
	SELECT @Total=COUNT(*) FROM TB_CongVan tcv
	SELECT dbo.fPhanTrangSQL(@Total, @currPage, @PageSize, @rowperpage) AS PhanTrang
END
html code
Mã:
<table cellpadding="5" cellspacing="5" width="900px"          <tr>
            <td align="left">
              Số công văn:
              <asp:TextBox ID="txtSoCV" Width="150px" runat="server"></asp:TextBox>
              Từ khóa:
              <asp:TextBox ID="txtKeyword" Width="250px" runat="server"></asp:TextBox>
            </td>
            <td align="right">
              <asp:LinkButton ID="lbtFind" runat="server" OnClick="lbtFind_Click">[IMG]../images/find.png[/IMG] Tìm kiếm</asp:LinkButton>
               | <a href="../Template/Default.aspx">
              [IMG]../images/signout.png[/IMG]
               Thoát</a>
            </td>
          </tr>
          <tr>
            <td colspan="2" align="left">
              <asp:Panel ID="pnlFind_Advance" Style="cursor: pointer;" runat="server">
                <asp:ImageButton ID="Find_ToggleImage" runat="server" ImageUrl="~/images/expand.jpg"
                  AlternateText="Mở rộng" /> 
                <asp:Label ID="Label1" BackColor="#D9EF95" Text="Mở rộng..." runat="server"></asp:Label>
              </asp:Panel>
              <asp:Panel ID="pnlFind_Content" Style="overflow: hidden;" Height="0px" runat="server">
                <table cellpadding="0" cellspacing="5" border="0" width="100%"                  <tr>
                    <td align="left">
                      Theo loại công văn:
                    </td>
                    <td align="left">
                      <asp:DropDownList ID="cboLoaiCV" AppendDataBoundItems="true" SkinID="SkinDefault"
                        Width="190px" runat="server">
                      </asp:DropDownList>
                    </td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td align="left">
                      Theo ngày đăng:
                    </td>
                    <td align="left">
                      từ ngày:
                      <asp:TextBox ID="txtFromDate" Width="80px" runat="server"></asp:TextBox>
                      <ajaxToolkit:CalendarExtender ID="txtFromDate_CalendarExtender" runat="server" Enabled="True"
                        Format="dd/MM/yyyy" TargetControlID="txtFromDate">
                      </ajaxToolkit:CalendarExtender>
                      <asp:RegularExpressionValidator ID="RegularExpressionValidator1" ControlToValidate="txtFromDate"
                        ValidationGroup="CheckFind" ValidationExpression="^(?=\d{2}([-.,\/])\d{2}\1\d{4}$)(?:0[1-9]|1\d|[2][0-8]|29(?!.02.(?!(?!(?:[02468][1-35-79]|[13579][0-13-57-9])00)\d{2}(?:[02468][048]|[13579][26])))|30(?!.02)|31(?=.(?:0[13578]|10|12))).(?:0[1-9]|1[012]).\d{4}$"
                        runat="server" ErrorMessage="Sai định dạng dd/MM/yyyy" ForeColor="Red"></asp:RegularExpressionValidator>
                       đến ngày:
                      <asp:TextBox ID="txtToDate" Width="80px" runat="server"></asp:TextBox>
                      <ajaxToolkit:CalendarExtender ID="txtToDate_CalendarExtender" runat="server" Enabled="True"
                        Format="dd/MM/yyyy" TargetControlID="txtToDate">
                      </ajaxToolkit:CalendarExtender>
                      <asp:RegularExpressionValidator ID="RegularExpressionValidator2" ControlToValidate="txtToDate"
                        ValidationGroup="CheckFind" ValidationExpression="^(?=\d{2}([-.,\/])\d{2}\1\d{4}$)(?:0[1-9]|1\d|[2][0-8]|29(?!.02.(?!(?!(?:[02468][1-35-79]|[13579][0-13-57-9])00)\d{2}(?:[02468][048]|[13579][26])))|30(?!.02)|31(?=.(?:0[13578]|10|12))).(?:0[1-9]|1[012]).\d{4}$"
                        runat="server" ErrorMessage="Sai định dạng dd/MM/yyyy" ForeColor="Red"></asp:RegularExpressionValidator>
                    </td>
                  </tr>
                </table>
              </asp:Panel>
              <ajaxToolkit:CollapsiblePanelExtender ID="cpeFind" runat="server" TargetControlID="pnlFind_Content"
                ExpandControlID="pnlFind_Advance" CollapseControlID="pnlFind_Advance" Collapsed="true"
                ImageControlID="Find_ToggleImage" ExpandedImage="~/images/collapse.jpg" CollapsedImage="~/images/expand.jpg"
                ExpandedText="Thu hẹp ..." CollapsedText="Mở rộng ..." TextLabelID="Label1" SuppressPostBack="true"
                SkinID="SkinDefault" />
            </td>
          </tr>
        </table>
      </asp:Panel>
    </div>
    <div id="Grid_CV"      <asp:Panel ID="pnlDanhSach" Width="100%" runat="server">
        <table cellpadding="5px" cellspacing="5px" width="900px"          <tr>
            <td id="TableGrid" align="left">
              <asp:GridView ID="grvDanhSach" AutoGenerateColumns="False" SkinID="SkinDefault" OnRowDataBound="grvDanhSach_RowDataBound"
                BorderStyle="None" BorderWidth="1px" Width="100%" runat="server">
                <Columns>
                  <asp:TemplateField HeaderText="idCV" SortExpression="idCV" Visible="False">
                    <ItemTemplate>
                      <asp:Label ID="lblidCV" runat="server" Text='<%# Bind("idCV") %>'></asp:Label>
                    </ItemTemplate>
                  </asp:TemplateField>
                  <asp:TemplateField HeaderText="Số công văn" SortExpression="SoCV">
                    <ItemTemplate>
                      <asp:LinkButton ID="lbtSoCV" Text='<%# Bind("SoCV") %>' CommandArgument='<%#Eval("FileToanVan")%>'
                        OnClick="OpenPDF" runat="server" />
                      <asp:Image ID="imgSoCV" runat="server" ImageUrl="~/imagesew.gif" />
                    </ItemTemplate>
                    <HeaderStyle Width="200px" />
                  </asp:TemplateField>
                  <asp:BoundField DataField="RowNum" HeaderText="RowNum" SortExpression="RowNum" Visible="false" />
                  <asp:BoundField DataField="FileToanVan" HeaderText="FileToanVan" SortExpression="FileToanVan"
                    Visible="false" />
                  <asp:BoundField DataField="TrichYeu" HeaderText="Trích yếu" SortExpression="TrichYeu" />
                  <asp:BoundField DataField="NgayNhan" HeaderText="Ngày nhận" SortExpression="NgayNhan"
                    DataFormatString="{0:dd/MM/yyyy}">
                    <HeaderStyle Width="80px" />
                  </asp:BoundField>
                  <asp:TemplateField ItemStyle-HorizontalAlign="Center" HeaderText="Đánh dấu">
                    <ItemTemplate>
                      <asp:LinkButton ID="lbtMark" runat="server" OnClick="lbtMark_Click">[IMG]../images/mark-task.png[/IMG]</asp:LinkButton>
                    </ItemTemplate>
                    <HeaderStyle Width="70px" />
                    <ItemStyle HorizontalAlign="Center" />
                  </asp:TemplateField>
                  <asp:TemplateField ItemStyle-HorizontalAlign="Center" HeaderText="Chuyển ->">
                    <ItemTemplate>
                      <asp:LinkButton ID="lbtChuyen" runat="server" OnClick="lbtChuyen_Click">[IMG]../images/change_process.png[/IMG]</asp:LinkButton>
                    </ItemTemplate>
                    <HeaderStyle Width="80px" />
                    <ItemStyle HorizontalAlign="Center" />
                  </asp:TemplateField>
                  <asp:TemplateField HeaderText="TrangThai" SortExpression="TrangThai" Visible="False">
                    <ItemTemplate>
                      <asp:Label ID="lblTrangThai" runat="server" Text='<%# Bind("TrangThai") %>'></asp:Label>
                    </ItemTemplate>
                  </asp:TemplateField>
                </Columns>
              </asp:GridView>
            </td>
          </tr>
          <tr>
            <td align="right">
              <asp:HiddenField ID="hidUserID" runat="server" />
              <asp:Literal ID="ltlPhanTrang" runat="server"></asp:Literal>
            </td>
          </tr>
        </table>
c# code
Mã:
public DataSet CongVan_SelectbyUserName(
      string UserName,
      string SoCongVan,
      string Keyword,
      string idLoaiCV,
      string FromDate,
      string ToDate,
      int currpage,
      int rowperpage,
      int Pagesize)
    {
      DataSet set = new DataSet();
      SqlParameter[] arrParam = { 
      new SqlParameter("@UserName", SqlDbType.NVarChar),
      new SqlParameter("@SoCV", SqlDbType.NVarChar),
      new SqlParameter("@Keyword", SqlDbType.NVarChar),
      new SqlParameter("@idLoaiCV", SqlDbType.NVarChar),
      new SqlParameter("@FromDate", SqlDbType.NVarChar),
      new SqlParameter("@ToDate", SqlDbType.NVarChar),
      new SqlParameter("@currpage", SqlDbType.Int),
      new SqlParameter("@rowperpage", SqlDbType.Int),
      new SqlParameter("@Pagesize", SqlDbType.Int)
                   };
      arrParam[0].Value = UserName;
      arrParam[1].Value = SoCongVan;
      arrParam[2].Value = Keyword;
      arrParam[3].Value = idLoaiCV;
      arrParam[4].Value = FromDate;
      arrParam[5].Value = ToDate;
      arrParam[6].Value = currpage;
      arrParam[7].Value = rowperpage;
      arrParam[8].Value = Pagesize;
      return ThucThiStoreTraVeDataSet("spTB_CongVan_Search_UserName_Paging", arrParam);
    }

private void LoadData(string UserName,string SoCV, string Keyword, string idLoaiCV, string FromDate, string ToDate,int currpage, int rowperpage, int Pagesize)
  {
    Services.cTB_CongVan mCongVan = new Services.cTB_CongVan();
    DataSet ds = mCongVan.CongVan_SelectbyUserName(UserName,SoCV, Keyword, idLoaiCV, FromDate, ToDate, currpage, rowperpage, Pagesize);
    DataTable dtbData = ds.Tables[0];
    DataTable dtbPhanTrang = ds.Tables[1];
    if (dtbData.Rows.Count > 0)
    {
      pnlDanhSach.GroupingText = "Tìm thấy " + dtbData.Rows.Count.ToString() + " công văn";
      grvDanhSach.DataSource = dtbData;
      grvDanhSach.DataBind();
      if (dtbPhanTrang.Rows.Count > 0)
      {
        ltlPhanTrang.Text = dtbPhanTrang.Rows[0]["PhanTrang"] + "";
      }
      
    }
    else
    {
      pnlDanhSach.GroupingText = "Tìm thấy 0 công văn";
      grvDanhSach.DataBind();
    }
    mCongVan = null;
  }

 protected void lbtFind_Click(object sender, EventArgs e)
  {
    grvDanhSach.DataSource = null;
    LoadData(hidUserID.Value, txtSoCV.Text + "", txtKeyword.Text + "", cboLoaiCV.SelectedValue, txtFromDate.Text + "", txtToDate.Text + "", currPage, 30, 5);
  }
Bạn nào biết lỗi ở đâu chỉ tôi với. Cảm ơn!