Tìm cộng tác viên JAVA.
Yêu cầu:
Kinh nghiệm struts, oracle, jdeveloper.
Hình thức: Theo tháng hoặc theo công việc.
Bạn nào có khả năng và t.gian thì email cho mình: a Hùng: hungjpuseu@gmail.com
hoặc 093.564.3388