Chào mừng đến với Diễn đàn lập trình - Cộng đồng lập trình.
Kết quả 1 đến 10 của 10
 1. #1
  Ngày tham gia
  Sep 2015
  Bài viết
  0

  Gửi, nhận dữ liệu giữa 2 máy tính mạng Lan => chạy ở cùng 1 máy thì được, mang sang 2 máy khác nhau thì không chạy

  Mình có tham khảo cái quyền sách trong topic này:
  Lập trình mạng với C#

  Mình có làm 1 cái ví dụ trong đó. Khi chạy cả 2 file cùng lúc ở máy của mình thì nó hoạt động tốt.
  Còn mang sang 2 máy khác nhau. (Nhưng cùng dùng chung mạng quán nét)
  Thì không thấy nó chạy j cả. Mà cũng không thấy báo lỗi. Chỉ thấy win báo gửi lỗi cho họ:
  Cả 2 máy mình đều dùng winXP, cài đủ .NET....


  Code của 2 file Sever và Client:
  Server:

  Mã:
  using System;using System.Collections.Generic;using System.Linq;using System.Text;using System.Net;using System.Net.Sockets; namespace Code_Server{  class Program  {    static void Main(string[] args)    {      IPEndPoint iep = new IPEndPoint(IPAddress.Parse("127.0.0.1"), 2008);      Socket server = new Socket(AddressFamily.InterNetwork,SocketType.Stream, ProtocolType.Tcp);      server.Bind(iep);      server.Listen(10);      Console.WriteLine("Cho ket noi tu Client");      Socket client = server.Accept();      Console.WriteLine("Chap nhan ket noi tu:{0}", client.RemoteEndPoint.ToString());      string s = "Chao ban den noi sever";      //chuyen chuoi s thanh dang byte      byte[] data = new byte[1024];      data = Encoding.ASCII.GetBytes(s);      //Gui nhan du lieu theo phuong thuc da thiet ke      client.Send(data, data.Length, SocketFlags.None);      while (true)      {        data = new byte[1024];        int recv = client.Receive(data);        if (recv == 0) break;        //chuyen mang byte Data thanh chuoi va in ra man hinh        s = Encoding.ASCII.GetString(data, 0, recv);        //Console.WriteLine("Client gui len:{0}", recv);        Console.WriteLine("Client:{0}", s);        //Neu nhan duoc chuoi Quit thi thoat        if (s.ToUpper().Equals("QUIT")) break;        //Gui tra lai cho client chuoi s        //s = s.ToUpper();        s = Console.ReadLine();        data = new byte[1024];        data = Encoding.ASCII.GetBytes(s);        client.Send(data, data.Length, SocketFlags.None);      }      client.Shutdown(SocketShutdown.Both);      client.Close();      server.Close();    }  }}
  Code Client:

  Mã:
  using System;using System.Collections.Generic;using System.Linq;using System.Text;using System.Net;using System.Net.Sockets; namespace Code_Client{  class Program  {    static void Main(string[] args)    {      IPEndPoint iep = new IPEndPoint(IPAddress.Parse("127.0.0.1"), 2008);      Socket client = new Socket(AddressFamily.InterNetwork, SocketType.Stream, ProtocolType.Tcp);      client.Connect(iep);      byte[] data = new byte[1024];      int recv = client.Receive(data);      string s = Encoding.ASCII.GetString(data, 0, recv);      Console.WriteLine("Server gui:{0}",s);      string input;      while (true)      {        input = Console.ReadLine();        //chuyen input thanh mang byte gui len sever        data = new byte[1024];        data = Encoding.ASCII.GetBytes(input);        client.Send(data, data.Length, SocketFlags.None);        if (input.ToUpper().Equals("QUIT")) break;        data = new byte[1024];        recv = client.Receive(data);        s = Encoding.ASCII.GetString(data, 0, recv);        Console.WriteLine("Sever gui:{0}", s);      }      client.Disconnect(true);      client.Close();    }  }}
  Mong mọi người góp ý hộ. Mình mới tìm hiểu vấn đề này. Có gì mong nhận được giúp đỡ!
  Mục đích của 2 code là chạy trên 2 máy tính trong mạng Lan mà nếu thế này thì ...[IMG]images/smilies/17.gif[/IMG]

  Trích dẫn Gửi bởi tauit_dnmd
  Nhìn lại cái địa chỉ IP kìa.Để vậy nó chạy trên 2 máy khác nhau mới là lạ.[IMG]images/smilies/Bring.gif[/IMG][IMG]images/smilies/Bring.gif[/IMG][IMG]images/smilies/Bring.gif[/IMG]
  Hj, thật ra mình chưa học cái môn Lập trình mạng, thấy cái topic có quyển sách lập trình mạng với c# hay quá nên ngồi đọc rùi làm theo ví dụ.
  Nghe bạn nói mình cũng chưa hiểu ra vấn đề [IMG]images/smilies/17.gif[/IMG][IMG]images/smilies/17.gif[/IMG][IMG]images/smilies/17.gif[/IMG]
  Mong bạn cho cách giải quyết [IMG]images/smilies/smile.png[/IMG]

 2. #2
  Ngày tham gia
  Sep 2015
  Bài viết
  0
  Trích dẫn Gửi bởi vuthanhtrung90
  Mình có tham khảo cái quyền sách trong topic này:
  http://forums.congdongcviet.com/showthread.php?t=25639

  Mình có làm 1 cái ví dụ trong đó. Khi chạy cả 2 file cùng lúc ở máy của mình thì nó hoạt động tốt.
  Còn mang sang 2 máy khác nhau. (Nhưng cùng dùng chung mạng quán nét)
  Thì không thấy nó chạy j cả. Mà cũng không thấy báo lỗi. Chỉ thấy win báo gửi lỗi cho họ:
  Cả 2 máy mình đều dùng winXP, cài đủ .NET....


  Code của 2 file Sever và Client:
  Server:

  Mã:
  using System;using System.Collections.Generic;using System.Linq;using System.Text;using System.Net;using System.Net.Sockets; namespace Code_Server{  class Program  {    static void Main(string[] args)    {      IPEndPoint iep = new IPEndPoint(IPAddress.Parse("127.0.0.1"), 2008);      Socket server = new Socket(AddressFamily.InterNetwork,SocketType.Stream, ProtocolType.Tcp);      server.Bind(iep);      server.Listen(10);      Console.WriteLine("Cho ket noi tu Client");      Socket client = server.Accept();      Console.WriteLine("Chap nhan ket noi tu:{0}", client.RemoteEndPoint.ToString());      string s = "Chao ban den noi sever";      //chuyen chuoi s thanh dang byte      byte[] data = new byte[1024];      data = Encoding.ASCII.GetBytes(s);      //Gui nhan du lieu theo phuong thuc da thiet ke      client.Send(data, data.Length, SocketFlags.None);      while (true)      {        data = new byte[1024];        int recv = client.Receive(data);        if (recv == 0) break;        //chuyen mang byte Data thanh chuoi va in ra man hinh        s = Encoding.ASCII.GetString(data, 0, recv);        //Console.WriteLine("Client gui len:{0}", recv);        Console.WriteLine("Client:{0}", s);        //Neu nhan duoc chuoi Quit thi thoat        if (s.ToUpper().Equals("QUIT")) break;        //Gui tra lai cho client chuoi s        //s = s.ToUpper();        s = Console.ReadLine();        data = new byte[1024];        data = Encoding.ASCII.GetBytes(s);        client.Send(data, data.Length, SocketFlags.None);      }      client.Shutdown(SocketShutdown.Both);      client.Close();      server.Close();    }  }}
  Code Client:

  Mã:
  using System;using System.Collections.Generic;using System.Linq;using System.Text;using System.Net;using System.Net.Sockets; namespace Code_Client{  class Program  {    static void Main(string[] args)    {      IPEndPoint iep = new IPEndPoint(IPAddress.Parse("127.0.0.1"), 2008);      Socket client = new Socket(AddressFamily.InterNetwork, SocketType.Stream, ProtocolType.Tcp);      client.Connect(iep);      byte[] data = new byte[1024];      int recv = client.Receive(data);      string s = Encoding.ASCII.GetString(data, 0, recv);      Console.WriteLine("Server gui:{0}",s);      string input;      while (true)      {        input = Console.ReadLine();        //chuyen input thanh mang byte gui len sever        data = new byte[1024];        data = Encoding.ASCII.GetBytes(input);        client.Send(data, data.Length, SocketFlags.None);        if (input.ToUpper().Equals("QUIT")) break;        data = new byte[1024];        recv = client.Receive(data);        s = Encoding.ASCII.GetString(data, 0, recv);        Console.WriteLine("Sever gui:{0}", s);      }      client.Disconnect(true);      client.Close();    }  }}
  Mong mọi người góp ý hộ.
  Mục đích của 2 code là chạy trên 2 máy tính trong mạng Lan mà nếu thế này thì ...[IMG]images/smilies/17.gif[/IMG]
  Nhìn lại cái địa chỉ IP kìa.Để vậy nó chạy trên 2 máy khác nhau mới là lạ.[IMG]images/smilies/Bring.gif[/IMG][IMG]images/smilies/Bring.gif[/IMG][IMG]images/smilies/Bring.gif[/IMG]

 3. #3
  Ngày tham gia
  Sep 2015
  Bài viết
  0
  127.0.0.1 là thay cho cái localhost khi chạy trên 2 máy thì bạn phải thay địa chỉ gửi request của client .Cách lấy thì bạn trên đã nói rồi đấy, mở cmd rồi gõ ipconfig/all.

 4. #4
  Ngày tham gia
  Sep 2015
  Bài viết
  0
  Trích dẫn Gửi bởi haovq00417
  127.0.0.1 là thay cho cái localhost khi chạy trên 2 máy thì bạn phải thay địa chỉ gửi request của client .Cách lấy thì bạn trên đã nói rồi đấy, mở cmd rồi gõ ipconfig/all.
  uhm ,cảm ơn bạn.
  Trong sách nó cho ví dụ thế nên mình cũng mới biết đến thế thôi!
  Để mình xem thêm đã!

  Cám ơn các bạn: @haovq00417, @OWickedFox, @r3z0lee, @tauit_dnmd đã cho gợi ý.
  Mình đã sửa lại được rùi!
  Thay IPAddress bằng địa chỉ của máy dùng làm server!
  [Cái tội không đọc lý thuyết [IMG]images/smilies/17.gif[/IMG][IMG]images/smilies/17.gif[/IMG][IMG]images/smilies/17.gif[/IMG]]

 5. #5
  Ngày tham gia
  Sep 2015
  Bài viết
  0
  bạn xem Ip của server cũng là IPEndPoint iep = new IPEndPoint(IPAddress.Parse("127.0.0.1"), 2008);
  client cũng là : IPEndPoint iep = new IPEndPoint(IPAddress.Parse("127.0.0.1"), 2008);
  chạy trên 2 máy khác nhau thì bạn phải đổi lại ip chứ!

 6. #6
  Ngày tham gia
  Sep 2015
  Bài viết
  0
  Trích dẫn Gửi bởi r3z0lee
  bạn xem Ip của server cũng là IPEndPoint iep = new IPEndPoint(IPAddress.Parse("127.0.0.1"), 2008);
  client cũng là : IPEndPoint iep = new IPEndPoint(IPAddress.Parse("127.0.0.1"), 2008);
  chạy trên 2 máy khác nhau thì bạn phải đổi lại ip chứ!
  Cảm ơn bạn đã cho ý kiến nhưng mờ mình đổi 1 cái lại là 127.0.0.1 và 1 cái là 127.0.0.2 thì nó vẫn không chạy được bạn à! [IMG]images/smilies/offline.gif[/IMG]

  Up cái![IMG]images/smilies/tongue.png[/IMG]
  Nội quy diễn đàn là sau 72h mới được up [IMG]images/smilies/biggrin.png[/IMG] (bây giờ mới được 12h, nhưng đã bị qua trang 2 rùi)
  Em biết em sai nhưng .... [IMG]images/smilies/clap_grin.gif[/IMG][IMG]images/smilies/clap_grin.gif[/IMG]

 7. #7
  Ngày tham gia
  Sep 2015
  Bài viết
  0
  Trích dẫn Gửi bởi vuthanhtrung90
  Cảm ơn bạn đã cho ý kiến nhưng mờ mình đổi 1 cái lại là 127.0.0.1 và 1 cái là 127.0.0.2 thì nó vẫn không chạy được bạn à! [IMG]images/smilies/offline.gif[/IMG]
  Xin lỗi, nhưng câu bạn nói làm mình buồn cười nhất từ khi vào CViet =)) =)) Nghe nói bạn đã từng viết Auto nvtt gì gì ở wap mà

  • Bạn tìm hiểu 127.0.0.1 là địa chỉ gì?Địa chỉ IP của máy là gì?Cách xem địa chỉ IP của máy?lệnh ipconfig trong DOS

 8. #8
  Ngày tham gia
  Sep 2015
  Bài viết
  0
  bạn xem cái ví dụ này là biết ah`, khi kết nối thì client sẽ nhập ip máy chủ.

 9. #9
  Ngày tham gia
  Sep 2015
  Bài viết
  0
  bạn xem thêm ví dụ này là biết ah`, khi kết nối thì client sẽ nhập ip máy chủ

 10. #10
  Ngày tham gia
  Sep 2015
  Bài viết
  0
  Trích dẫn Gửi bởi vuthanhtrung90
  Cám ơn các bạn: @haovq00417, @OWickedFox, @r3z0lee, @tauit_dnmd đã cho gợi ý.
  Mình đã sửa lại được rùi!
  Thay IPAddress bằng địa chỉ của máy dùng làm server!
  [Cái tội không đọc lý thuyết [IMG]images/smilies/17.gif[/IMG][IMG]images/smilies/17.gif[/IMG][IMG]images/smilies/17.gif[/IMG]]
  để tự động bạn có thể cho scan trong dải IP của mạng lan để tự tìm ra IP server như vậy hay hơn

 

 

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •